Ład środowiskowy, społeczny i korporacyjny (ESG)

Skrót ESG to akronim od angielskich słów Environmental, Social, Governance, czyli środowisko, społeczeństwo/społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny. Skrót ten opisuje podejście do zarządzania i standardy pracy wdrożone w danym przedsiębiorstwie.

ABO Energy przywiązuje dużą wagę do etycznych, społecznie odpowiedzialnych i zgodnych z prawem praktyk biznesowych. Podstawową działalnością firmy jest rozwój zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska źródeł energii. Prawie 100 procent naszych obrotów generujemy z działań, które przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wszystkie dokumenty i linki istotne dla zgodności z ESG zostały zebrane na tej stronie: platforma dla sygnalistów służąca do zgłaszania naruszeń przepisów i naruszeń prawa, Kodeks Postępowania Dostawcy obowiązujący wszystkich naszych dostawców i podwykonawców, Kodeks Postępowania obowiązujący pracowników oraz wytyczne firmy dotyczące ochrony środowiska.

 

Platforma dla sygnalistów służąca do zgłaszania naruszeń przepisów i naruszeń prawa

Formularz CCS – Biuro ds. zgodności CCS (Creditreform Compliance Services)

Pobierz: Informacja i instrukcja dotycząca systemu sygnalizacyjnego (pdf)

 

Kodeks Postępowania ABO Wind

Pobierz: Kodeks postępowania firmy ABO Wind (pdf)

 

Kodeks Postępowania dla Dostawców i Podwykonawców

Pobierz: Kodeks postępowania Dostawców i Podwykonawców (pdf)

 

Wytyczne dotyczące ochrony środowiska

Wytyczne środowiskowe firmy ABO Wind AG

Preambuła: Ogólne cele ochrony środowiska

Firma ABO Wind i jej pracownicy angażują się w rozwijanie źródeł energii odnawialnej. Cel ten opiera się na kompleksowym rozumieniu ochrony środowiska i naturalnych źródeł życia. Staramy się, aby świadome ekologicznie myślenie i działanie stało się czymś oczywistym w naszej codziennej pracy.

Obszary działania

Zgodność z prawem: Zobowiązujemy się do ścisłego przestrzegania praw, standardów i przepisów. Jeżeli z naszego punktu widzenia ma to sens, to również wykraczamy poza normę prawną. Na przykład ABO Wind często dobrowolnie przeprowadza dodatkowe oceny oddziaływania na środowisko projektów związanych z energią wiatrową, które nie są wymagane przez prawo.

Ciągłe doskonalenie: Dążymy do ciągłej optymalizacji wpływu naszej pracy na środowisko. Regularnie przeprowadzamy audyty środowiskowe. Wyniki pomagają nam w najlepszy możliwy sposób eliminować wszelkie braki i stale się doskonalić.

Pracownicy: Mamy odpowiedzialnych pracowników. Poprzez edukację i wewnętrzną kulturę otwartej dyskusji stale uwrażliwiamy ich, aby zachowywali się w sposób odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska.

Ochrona środowiska/klimatu: Nasze działania w ramach podstawowej działalności firmy (budowa elektrowni wykorzystujących energię odnawialną) bezpośrednio przyczyniają się do ochrony klimatu. Naszą troską jest, aby przy realizacji tych projektów postępować także w sposób przyjazny dla środowiska (wykorzystywanie produktów regionalnych, wybór lokalnych dostawców itp.).

Inne: ABO Wind realizuje projekty o dużym znaczeniu, w których ekologia i ekonomia idą w parze. Chcemy być przykładem dla naszych akcjonariuszy i klientów. Pragniemy spełniać pokładane w nas oczekiwania w zakresie zachowań ekologicznych, a także zachęcać naszych partnerów biznesowych do działania w sposób przyjazny środowisku.

Inicjatywa ESG „ÖKOPROFIT”

ABO Wind od wielu lat pracuje nad tym, aby działać w sposób zrównoważony i wnosić pozytywny wkład w ochronę klimatu. Aktywne wdrażanie tematów ESG w naszej codziennej pracy odgrywa dla nas kluczową rolę.

Główna siedziba firmy ABO Wind w Wiesbaden od 2016 r. cyklicznie uczestniczy w inicjatywie ÖKOPROFIT miasta Wiesbaden w zakresie ESG. Zatrudnionych jest tam ponad 500 osób, co stanowi około 50 procent wszystkich pracowników ABO na całym świecie. W 2023 roku ponownie pomyślnie zakończyliśmy program pod okiem eksperckim firmy doradczej otrzymaliśmy nagrodę firmy ÖKOPROFIT.

W 2023 roku inicjatywa ESG ÖKOPROFIT Wiesbaden została również oficjalnie włączona do sieci efektywności energetycznej i ochrony klimatu Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu. Dlatego też firma ABO Wind otrzymała w tym roku dodatkową nagrodę, wraz ze wszystkimi innymi uczestniczącymi „firmami stowarzyszonymi”.

ÖKOPROFIT to program korporacyjnej ochrony środowiska i klimatu, w ramach którego opracowywane i wdrażane są środki mające na celu poprawę wyników firm w zakresie środowiska, klimatu i zrównoważonego rozwoju oraz stworzenie wstępnego bilansu klimatycznego. Nagroda ÖKOPROFIT przyznana ABO jest wyrazem uznania dla przyjaznych środowisku, społecznie odpowiedzialnych i świadomych energetycznie metod pracy. Jako dla realizatora projektów dotyczących energii odnawialnych ważne jest dla nas nie tylko dostarczanie zielonej energii, ale także działanie w sposób zrównoważony. Z każdym rokiem chcemy się doskonalić i stawiać sobie nowe cele. Regularne warsztaty i konsultacje ÖKOPROFIT bardzo nam w tym pomagają.

Dzięki ciągłemu uczestnictwu w programie osiągnęliśmy już wiele w zakresie naszych tematów ESG: udało nam się zoptymalizować nasze procesy związane ze środowiskiem i klimatem w oparciu o coroczną inwentaryzację. Ponadto opracowaliśmy strategie obejmujące kroki mające na celu ochronę zasobów i redukcję emisji gazów cieplarnianych w obszarach energii, wody, odpadów, mobilności i zamówień publicznych. Na przykład w ostatnich latach na terenie firmy zainstalowaliśmy system magazynowania energii i własne stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Znacząco zwiększyło to motywację do przechodzenia z pojazdów spalinowych na bezemisyjne pojazdy elektryczne. Wprowadziliśmy także premię ekologiczną dla pracowników, którzy dojeżdżają do pracy w sposób zrównoważony. Do końca 2023 roku nasze działania ESG ECOPROFIT pozwolą nam zaoszczędzić 1311 kWh energii elektrycznej, 272 850 kWh oleju napędowego i 83 219 kg CO2 rocznie. W kolejnych latach chcielibyśmy jeszcze bardziej poprawić te wyniki.

W organizacji ABO Wind temat ÖKOPROFIT Wiesbaden jest obecnie wspólnie promowany przez zespół ds. zgodności ESG w dziale naszego dyrektora finansowego i dziale Future Energies.

Kontakt

Ewa Rogalska

Ewa Rogalska

Tel. +48 694 511 875
ewa.rogalska(at)aboenergy.com

Powiązane tematy