Tietosuojakäytäntö

Hienoa, että olet kiinnostunut yrityksestämme. Tietosuoja on erityisen tärkeä painopiste ABO Wind AG:n toiminnassa. ABO Wind AG:n internet-sivujen käyttö on mahdollista ilman minkäänlaista henkilötietojen ilmoittamista. Kuitenkin, jos rekisteröity haluaa käyttää erityisiä yrityspalveluja verkkosivustomme kautta, henkilötietojen käsittely saattaa olla tarpeen. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, eikä sen toteuttamisella ole lakisääteistä perustaa, pyydämme rekisteröidyltä käsittelyyn suostumuksen.

Henkilötietojen, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero, käsittely tapahtuu aina yleisen tietosuojasäädöksen (GDPR) mukaan, sekä noudattaa maakohtaisia tietosuojalakeja, jotka ovat yhdenmukaisia ABO Wind AG:n säännösten kanssa. Tämän tietosuojaselosteen avulla haluamme tiedottaa keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen luonteesta, laajuudesta ja tarkoituksesta, sekä yksilön oikeuksista koskien kenkilökohtaista tietosuojaa.

ABO Wind AG on rekisterinpitäjänä toteuttanut lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan tällä sivustolla käsiteltyjen henkilötietojen täydellinen suoja. Internet-pohjaisissa tiedonsiirroissa voi siitä huolimatta olla tietoturvarakoja, joten täydellistä suojausta ei voida taata. Tästä syystä jokaisella on mahdollisuus siirtää henkilötietoja meille myös muilla vaihtoehtoisilla tavoilla, esimerkiksi puhelimitse.

1. Määritelmät

ABO Wind AG:n tietosuojailmoitus perustuu EU:n lainsäädännön yleisen tietosuojadirektiivin (GDPR) ehtoihin. Tietosuojailmoituksemme on oltava niin suuren yleisön kuin asiakkaidemme ja liikekumppaniemme luettavissa ja ymmärrettävissä. Siksi haluamme ensin selittää ilmoituksessa käytetyt termit.

Tässä tietosuojaselosteessa käytämme muun muassa seuraavia termejä:

a) Henkilötiedot

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoa, joka koskee tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä (‘rekisteröityä‘). Tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on sellainen, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, online-tunnisteen tai yhden tai useamman fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tunnisteen avulla.

b) Rekisteröity

Rekisteröity on mikä tahansa tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja käsittelee käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä.

c) Käsittely

Käsittelyä on kaikki henkilötietoihin tai henkilötietojoukkoihin kohdistuva toiminta, joka voi olla myös automatisoitua, kuten kokoaminen, tallentaminen, organisointi, jäsentäminen, tallentaminen, muokkaaminen, soveltaminen, haku, konsultointi, käyttö, tietojen luovuttaminen siirtämällä tai muuten saataville asettaminen, yhdenmukaistaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.

d) Käsittelyn rajoittaminen

Käsittelyn rajoittamisella tarkoitetaan tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä, jonka tarkoituksena on rajoittaa niiden käsittelyä tulevaisuudessa.

e) Profilointi

Profiloinnilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa koostetaan arvioita henkilön piirteistä, joiden perusteella voidaan analysoida ja ennustaa henkilön ominaisuuksia liittyen esimerkiksi suoriutumiseen työelämässä, taloudellista tilannetta, terveyttä, henkilökohtaisia mieltymyksiä, etuja, luotettavuutta, käyttäytymistä, sijaintia tai liikkeitä.

f) Pseudonymisointi

Pseudonymisointi on henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn ilman lisätietojen käyttöä edellyttäen, että lisätiedot säilytetään erikseen ja että niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että henkilötietoja ei voida yhdistää tunnistettuun tai tunnistettavssa olevaan luonnolliseen henkilöön.

g) Rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on luonnollinen tai juridinen henkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Mikäli käsittelyn tarkoitus ja keinot määräytyvät unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, rekisterinpitäjä tai sen nimittämistä koskevat erityiset perusteet voidaan säätää unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.

h) Käsittelijä

Käsittelijä on luonnollinen tai juridinen henkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

i) Vastaanottaja

Vastaanottaja on luonnollinen tai juridinen henkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, jolle henkilötiedot luovutetaan, riippumatta siitä, onko se kolmas osapuoli vai ei. Julkisia viranomaisia, jotka vastaanottavat henkilötietoja tietyn tutkimuksen tai tiedustelun yhteydessä unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina. Kyseisten viranomaisten suorittaman tietojen käsittelyn on oltava sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisia.

j) Kolmas osapuoli

Kolmas osapuoli on luonnollinen tai juridinen henkilö, viranomainen, muu virasto tai elin kuin rekisteröity, rekisterinpitäjä ja sen valtuutuksella toimivat, henkilötietoja käsittelevät henkilöt.

k) Suostumus

Rekisteröidyn suostumus on mikä tahansa vapaaehtoisesti luovutettu, täsmällinen ja yksiselitteinen maininta, suostumus tai vahvistus, jossa rekisteröity ilmaisee suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

GDPR:n, muiden EU-maiden tietosuojelulakien ja muiden tietosuojasäädösten alaisuudessa  rekisterinpitäjä on:

ABO Wind AG

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Saksa

Puhelin: +49 (0)611/267 65-0

Sähköposti: kontakt@abo-wind.de

www.abo-wind.com

3. Tietosuojeluvaltuutetun nimi ja osoite

Söhngen Informationssysteme GmbH
Peter Berg
Dudenstraße 21
65193 Wiesbaden
Saksa
Puhelin: +49 (0)611/2368790
Sähköposti: Datenschutz@soehngen-infosys.de
Homepage: https://www.soehngen-infosys.de

Tietosuojavaltuutettuun voi olla yhteydessä kaikissa tietosuojaan liittyvissä asioissa.

4. Evästeet

ABO Wind AG:n internet-sivut käyttävät evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallentuvat tietokonejärjestelmään internet-selaimen kautta.

Monet internet-sivustot ja palvelimet käyttävät evästeitä. Monissa evästeissä on ns. evästetunnus, joka on evästeen yksilöllinen tunniste. Se koostuu merkkijonosta, jonka kautta internet-sivuja ja palvelimia voidaan määrittää tietylle internet-selaimelle, jossa eväste tallennettiin. Tämä mahdollistaa sen, että vieraillut internet-sivustot ja palvelimet erottavat yksittäisen käyttäjän selaintiedot muista selaimista, jotka sisältävät muita evästeitä. Siten tietty internet-selain voidaan tunnistaa ja identifioida käyttämällä yksilöllistä evästetunnusta.

Evästeiden avulla ABO Wind AG voi tarjota tämän sivuston käyttäjille entistä käyttäjäystävällisempää palvelua, mikä ei olisi mahdollista ilman evästeasetusta.

Evästeiden avulla verkkosivustomme tiedot ja tarjoukset voidaan optimoida kullekin käyttäjälle. Kuten sanottua, evästeet mahdollistavat sivuston käyttäjien tunnistamisen. Tämän tunnistamisen tarkoituksena on helpottaa verkkosivujen käyttöä. Verkkosivuston käyttäjän, joka käyttää evästeitä, ei tarvitse esimerkiksi syöttää sivustolle käyttöoikeustietoja, koska sivusto hoitaa sen itse hyödyntämällä evästetietoja, jotka se on tallentanut tietokoneellesi. Toinen esimerkki evästeiden toiminnasta on ostoskorin eväste verkkokaupassa. Verkkokauppasivusto muistaa asiakkaan ostoskoriin lisäämät tuotteet evästeiden avulla.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden käytön verkkosivustollamme joko hetkellisesti tai pysyvästi internet-selaimen asetusten kautta. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa internet-selaimen kautta. Tämä onnistuu kaikissa yleisimmin käytetyissä internet-selaimissa. Mikäli käyttäjä estää evästeiden käytön verkkosivuillamme, kaikki sivuston toiminnot eivät välttämättä ole täysin käytettävissä.

 

Matomo (aiemmin PIWIK)

Otamme verkkosivustollamme käyttöön Matomon (aiemmin ”PIWIK“). Matomo on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka avulla voidaan analysoida sivuston käyttöä. Analyysissä käytetään käyttäjän IP-osoitetta, tietoja sivuista, joilla käyttäjä verkkosivuston sisällä käy sekä verkkosivusta, josta siirrytään verkkosivustollemme (referer URL). Lisäksi tarkastellaan verkkosivustollamme vietettyä aikaa sekä tietoa siitä, kuinka usein sivustollamme vieraillaan.

Oikeusperustana on 6 artiklan 1 kohdan f alakohta yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Perusteltuna syynä on verkkosivuston analysointi ja käytön optimointi.

Käytämme Matomoa toiminnolla, joka automaattisesti salaa vierailijan IP-osoitteen. Tämä toiminto lyhentää käyttäjän IP-osoitetta kahdella tavulla, jolloin tietoja ei voida yhdistää käyttäjään tai hänen käyttämäänsä internetyhteyteen.

Käyttäjällä on lisäksi mahdollisuus lopettaa sivuston käytön analysointi omalta osaltaan. Vahvistuslinkin kautta päätelaitteelle ladataan verkkoselaimen kautta eväste, joka estää analyysin jatkossa. Huom. yllä olevaa linkkiä tulee klikata uudestaan, jotta päätelaitteelle tallennetut evästeet poistetaan.

Mahdollisuus kieltäytyä Matomon verkkoanalyysista

 

5. Yleisten tietojen kerääminen

ABO Wind AG:n verkkosivuilla kerätään tietoja, kun rekisteröity tai automaattinen järjestelmä ottaa yhteyttä sivustoon. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Kerättyjä tietoja voivat olla (1) käytetyt selaintyypit ja -versiot, (2) yhteydenottojärjestelmän käyttöjärjestelmä, (3) verkkosivut, joista yhteydenotto saapuu verkkosivustoomme (niin kutsutut viittaajat), (4) ala-sivustot (5) yhteydenotto päivä ja -aika, (6) internet-protokollan osoite (IP-osoite), (7) internet-palveluntarjoaja ja (8) muut vastaavat tiedot, joita voidaan hyödyntää tietotekniikkajärjestelmiimme kohdistuvien hyökkäysten yhteydessä.

Näitä yleisiä tietoja käytettäessä ABO Wind AG ei tee päätelmiä rekisteröidystä. Sen sijaan tietoja tarvitaan (1) esittämään verkkosivuston sisältöä oikein, (2) optimoimaan verkkosivujen sisältöä ja mainontaa, (3) varmistamaan tietotekniikkajärjestelmiemme ja verkkosivuteknologian toimivuuden pitkällä tähtäimellä ja (4) todisteeksi viranomaisille mahdollisen kyberhyökkäyksen varalta. Siksi ABO Wind AG analysoi kerättyjä tietoja anonyymisti tilastollisin menetelmin tavoitteenaan lisätä yrityksen tietosuojaa ja tietoturvaa, sekä varmistaa käsittelemämme henkilötietojen suojan. Palvelimen lokitiedostojen anonyymit tiedot tallennetaan erillään kaikista rekisteröidyn tarjoamista henkilötiedoista.

6. Rekisteröityminen verkkosivuillemme

Rekisteröidyllä on mahdollisuus rekisteröityä rekisterinpitäjän verkkosivuille käyttämällä henkilökohtaisia tietoja. Se, mitkä henkilötiedot lähetetään rekisterinpitäjälle, määritetään rekisterinpitäjän määrittelemällä suodattimella. Rekisteröidyn antamat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan yksinomaan rekisterinpitäjän sisäiseen käyttöön ja sen omiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä voi pyytää siirtoa yhdelle tai useammalle käsittelijälle (esim. kuriiripalvelu), jotka myös käyttävät henkilötietoja sisäiseen tarkoitukseen.

Rekisterinpitäjän verkkosivustolle tallentuu rekisteröityessä päivämäärä ja aika, sekä Internet-palveluntarjoajan määrittämä ja rekisteröidyn käyttämä IP-osoite. Tietojen tallentaminen on ainoa tapa estää palveluiden väärinkäyttö ja se myös mahdollistaa rikosten selvittämisen. Tietojen tallentaminen tehdään rekisterinpitäjän turvaamiseksi. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei siihen ilmene lakisääteistä velvoitetta.

Rekisteröity luovuttaa sivustolle rekisteröitymisen yhteydessä vapaaehtoisesti tietojaan, minkä ansiosta rekisterinpitäjä voi tarjota tälle sisältöjä tai palveluja, jotka ovat luonteeltaan rekisteröitymistä vaativia. Rekisteröidyt voivat milloin tahansa muuttaa rekisteröinnissä määriteltyjä henkilötietojaan tai poistaa ne rekisteristä kokonaan.

Rekisterinpitäjän on pyynnöstä tarjottava jokaiselle rekisteröidylle tietoa siitä, mitä henkilötietoja tästä on tallennettu. Lisäksi rekisterinpitäjän on oikaistava tai poistettava henkilötietoja rekisteröidyn pyynnöstä siltä osin kuin lakisääteisiä säilytysvelvollisuuksia ei ole. Rekisterinpitäjän työntekijät toimivat tässä asiassa yhteyshenkilöinä.

7. Uutiskirjeen tilaus

ABO Wind AG:n verkkosivuilla käyttäjät voivat halutessaan tilata yrityksemme uutiskirjeen. Tähän tarkoitukseen käytettävä suodatin määrittää, mitä henkilötietoja lähetetään ja milloin uutiskirje on tilattu rekisterinpitäjältä.

ABO Wind AG tiedottaa säännöllisesti uutiskirjeellä asiakkailleen ja liikekumppaneilleen. Rekisteröity vastaanottaa uutiskirjeen, mikäli (1) rekisteröidyltä on käytössä oleva sähköpostiosoite ja (2) rekisteröity tilaa uutiskirjeen. Juridisista syistä uutiskirjeen tilaamisessa käytetään kaksivaiheista tilausmenettelyä, jossa tilaaja vastaanottaa vahvistusviestin luovuttamaansa sähköpostiosoitteeseen. Vahvistusviestillä pyritään todentamaan sähköpostiosoitteen omistajan oikeus vastaanottaa uutiskirje.

Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä tallentuu internet-palveluntarjoajan (ISP) määrittelemän tietojärjestelmän IP-osoite sekä tilauksen päivämäärä ja kellonaika. Näiden tietojen keruu on välttämätöntä, jotta rekisteröidyn sähköpostiosoitteen mahdollinen väärinkäyttö voidaan havaita myöhemmässä vaiheessa. Siten tietojen keruu palvelee myös rekisterinpitäjän oikeudellista suojaa.

Uutiskirjeen rekisteröinnin yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeen lähettämiseen. Lisäksi uutiskirjeen tilaajille voidaan tiedottaa sähköpostitse uutiskirjepalveluun liittyvistä asioista esimerkiksi palveluehtojen muuttuessa. Uutiskirjepalvelua varten kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Uutiskirjeen tilaamisen voi lopettaa milloin tahansa. Suostumus henkilötietojen tallentamiseen, jonka rekisteröitynyt on antanut uutiskirjeen tilaamisvaiheessa, voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jokaisesta uutiskirjeessä on linkki suostumuksen peruuttamista varten. Tilauksen voi myös milloin tahansa irtisanoa suoraan rekisterinpitäjän verkkosivuilla tai ilmoittaa siitä rekisterinpitäjälle muilla tavoin.

8. Uutiskirjeseuranta

ABO Wind AG:n uutiskirjeet sisältävät ns. seurantapikseleitä. Ne ovat sähköpostiviesteihin liitettyjä, HTML-muotoisia pienoiskuvia, jotka mahdollistavat lokitietojen tallennuksen ja analyysin. Niiden avulla voidaan seurata online-markkinointikampanjoiden menestystä. Sulautetun jäljityspikselin asiosta saadaan tieto uutiskirjeen avaamisesta ja sen avaamisajankohdasta, sekä siitä, avaako käyttäjä uutiskirjeen sisältämiä linkkejä.

Rekisterinpitäjä tallentaa ja analysoi uutiskirjeiden seurantapikseleistä saatuja tietoja voidakseen optimoida uutiskirjeen toimittamista sekä kehittää tulevien uutiskirjeiden sisältöä entistä paremmin vastaanottajille soveltuvaksi. Näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteröidyt ovat milloin tahansa oikeutettuja kumoamaan kaksivaiheisen tilausmenettelyn myötä annetun erillisen suostumusilmoituksen. Peruutuksen jälkeen rekisterinpitäjä poistaa nämä henkilökohtaiset tiedot. ABO Wind AG tulkitsee aina uutiskirjeestä pidättäytymisen peruutuksena.

9. Yhteydenotto verkkosivujen kautta

ABO Wind AG:n verkkosivut tarjoavat yhteystietoja, jotka mahdollistavat nopean yhteydenoton niin sähköpostitse kuin puhelimitse. Jos rekisteröity ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella, rekisteröidyn antamat henkilötiedot tallentuvat automaattisesti. Tällaiset, rekisteröidyn vapaaehtoisesti rekisterinpitäjälle luovuttamat tiedot tallennetaan esimerkiksi myöhempää yhteydenottoa varten. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

10. Henkilötietojen säännöllinen poistaminen ja estäminen

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja vain sen ajan, joka on välttämätön varastoinnin tarkoituksen saavuttamiseksi tai jonka EU:n lainsäädäntö tai muut säädökset ja määräykset, joita rekisterinpitäjä on velvollinen noudattamaan, säätävät.

Kun tietojen varastointi ei ole enää tarkoituksenmukaista tai Euroopan lainsäädännön tms. määrämä varastointiaika päättyy, henkilötiedot estetään tai poistetaan lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

11. Rekisteröidyn oikeudet

a) Vahvistusoikeus

Jokaisella rekisteröidylle on EU:n lainsäädännön myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, ovatko hänen henkilötietonsa rekisterinpitäjän hallussa ja käsittelyssä. Jos rekisteröity haluaa käyttää vahvistusoikeuttaan, voi hän milloin tahansa olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

b) Käyttöoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on EU:n lainsäädännön myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä tiedot ja kopio omista tallennetuista henkilötiedoistaan veloituksetta milloin tahansa. Lisäksi direktiivien ja asetuksien myötä rekisteröidylle annetaan oikeus seuraaviin tietoihin:

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojen mahdollisesta siirrosta kolmanteen maahan tai kansainväliselle toimijalle. Jos näin tehdään, rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä käyttöoikeuttaan, hän voi milloin tahansa olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

c) Oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on EU:n lainsäädännön myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä oikaisu häntä koskeviin epätarkkoihin henkilötietoihin ilman aiheetonta viivästystä. Tietojen käsittelyn tarkoituksesta riippuen rekisteröidyllä on oikeus vajavaisten henkilökohtaisten tietojen täydentämiseen esittämällä asiasta erillinen lausunto.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikaisuoikeuttaan, hän voi milloin tahansa olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

d) Oikeus henkilötietojen poistamiseen

Jokaisella rekisteröidyllä on EU:n lainsäädännön myöntämä oikeus saada henkilötietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivästystä jonkin seuraavan ehdon pätiessä (edellyttäen, että tietojen käsittely ei ole välttämätöntä):

Jos jokin edellä mainituista kohdista pätee ja rekisteröity haluaa pyytää ABO Wind AG:lta henkilötietojen poistamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. ABO Wind AG:n työntekijän on viipymättä varmistettava, että poistopyyntö käy toteen.

Mikäli rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötiedot ja on 17. artiklan 1. kohdan mukaisesti velvollinen poistamaan henkilötiedot tarvittaessa, ottaa hän käytettävissä oleva tekniikka ja kustannukset huomioon ottaen kohtuulliset toimenpiteet käyttöön ilmoittaakseen muille rekisterinpitäjille rekisteröidyn pyyntö poistaa henkilötiedot (sekä mahdolliset linkit ja kopiot), siltä osin kuin niiden käsittely ei ole välttämätöntä. ABO Wind AG huolehtii tarvittavista toimenpiteistä yksittäistapauksissa.

e) Käsittelyn rajoittamisoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on EU:n lainsäädännön myöntämä oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli jokin seuraavista pätee:

Jos jokin edellä mainituista ehdoista täyttyy ja rekisteröity halua pyytää ABO Wind AG:lta henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. ABO Wind AG:n työntekijä järjestää käsittelyn rajoittamisen.

 f) Oikeus tietojen siirtoon

Jokaisella rekisteröidyllä on EU:n lainsäädännön myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjälle luovuttamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavissa olevassa muodossa. Hänellä on oikeus välittää nämä tiedot eteenpäin toiselle rekisterinpitäjälle, kunhan tietojen käsittely perustuu GDPR:n 6. artiklan 1. momentin A-kohdan tai 9. artiklan 2. momentin A-kohdan tai 6. artiklan 1. momentin B-kohdan mukaiseeen suostumukseen ja suoritetaan automatisoiduin menetelmin, niin kauan kuin tietojen käsittely ei ole välttämätöntä suuren yleisön edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjän uskotun viranomaisen hallinnassa.

Lisäksi rekisteröidyllä on GDPR:n 20. artiklan 1. momentin mukainen oikeus henkilötietojen siirtoon, eli hänellä on oikeus siirrättää henkilökohtaisia tietoja suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista eikä vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Käyttääkseen oikeuttaan tiedon siirtämiseen, rekisteröity voi milloin tahansa olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

g) Oikeus vastustaa

Jokaisella rekisteröidyllä on EU:n lainsäädännön myöntämä oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu GDPR:n  6. artiklan 1. momentin E- tai F-kohtaan. Tämä pätee myös profilointia, joka perustuu em. säännöksiin.

Vastalauseen esittämisen jälkeen ABO Wind AG lakkaa käsittelemästä henkilötietoja, ellei voida osoittaa, että käsittelyä koskevat juridiset perusteet ylittävät rekisteröidyn oikeudet tai estävät juridisten vaatimusten laatimisen, käyttämisen tai puolustamisen.

Mikäli ABO Wind AG käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa sitä. Tämä pätee myös profilointiin siltä osin kuin se on yhteydessä suoramarkkinointiin. ABO Wind AG lopettaa mahdollisen henkilötietojen käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity sitä vastustaa.

Lisäksi rekisteröidyltä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä tieteellisiin tarkoituksiin, kuten historiallisiin- ja tilastollisiin tutkimuksiin, nojaten GDPR:n 89. artiklan 1. momenttiin, ellei käsittely ole välttämätöntä yleisen edun nimissä.

Vastustusoikeutensa käyttämiseksi rekisteröity voi ottaa yhteyttä ABO Wind AG:iin. Lisäksi rekisteröity on nykyisessä tietoyhteiskunnassa, huolimatta 2002/58/EC-direktiivistä, vapaa käyttämään vastustusoikeuttaan automatisoiduin keinoin ja teknisin apuvälinein.

h) Automatisoitu yksilöllinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisteröidyllä on EU:n lainsäädännön myöntämä oikeus olla olematta yksinomaan automatisoituun käsittelyyn perustuvan päätöksenteon, mukaan lukien profiloinnin, alaisena. Tämä ei päde jos tehtävä päätös 1) on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemiseksi tai suorittamiseksi tai 2) on unionin tai jäsenvaltion lain mukainen, jonka alainen rekisterinpitäjä on. Lisäksi, jos 3) päätös perustuu rekisteröidyn selkeään suostumukseen.  

Mikäli päätös (1) on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemiseksi tai suorittamiseksi, tai (2) se perustuu rekisteröidyn suostumukseen, ABO Wind AG toteuttaa tarvittavat toimenpiteet turvatakseen rekisteröidyn oikeudet ja oikeutetut intressit, vähintäänkin oikeuden saada rekisterinpitäjän edustajan kanssa tapaaminen, jossa ilmaista näkemyksensä ja kyseenalaistaa päätös.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaan automatisoituun päätöksentekoon liittyen, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä ABO Wind AG:iin.

i) Oikeus peruuttaa tietosuojan suostumus

Jokaisella rekisteröidylle on EU:n lainsäädännön myöntämä oikeus luopua suostumuksestaan henkilötietojen käsittelyyn.

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää peruutusoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä ABO Wind AG:iin.

12. Hakemusten ja hakemusmenettelyjen tietosuoja

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee hakijoiden henkilötietoja mahdollisten hakumenettelyjen yhteydessä. Käsittely voidaan suorittaa myös sähköisesti. Tämä on tilanne erityisesti silloin, kun hakija toimittaa rekisterinpitäjälle hakemusasiakirjoja sähköpostitse tai verkkolomakkeella verkkosivuston kautta. Mikäli rekisterinpitäjä muodostaa työsuhteen hakijan kanssa, toimitetut tiedot tallennetaan työsuhteen ajan lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Mikäli rekisterinpitäjän kanssa ei sen sijaan synny työsopimusta, hakijan hakemusasiakirjat poistetaan automaattisesti kahden kuukauden kuluttua hylkäämispäätöksestä edellyttäen, etteivät rekisterinpitäjän muut lailliset intressit ole esteenä. Muu oikeutettu intressi tässä tilanteessa on esim. todistustaakka yleisen tasa-arvolain (AGG) mukaisessa menettelyssä.

13. Käsittelyn lakisääteinen perusta

GDPR:n 6. artiklan 1. momentin A-kohta toimii lakisääteisenä perustana tietojen käsittelylle, johon olemme saaneet suostumuksen. Mikäli henkilötietojen käsittely on välttämätöntä rekisteröityä koskevan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, esimerkiksi tavaroiden tai palveluiden toimittamiseksi, käsittely perustuu GDPR:n 6. artiklan 1. momentin B-kohtaan. Sama pätee myös sellaisiin käsittelyprosesseihin, jotka ovat välttämättömiä ennen sopimuksen voimaantuloa, esimerkiksi kyselyt koskien tuotteita tai palveluita. Mikäli yrityksellämme on lakisääteinen velvoite henkilötietojen käsittelyyn, esimerkiksi verotukseen liittyen, tietojen käsittely perustuu GDPR:n 6. artiklan 1. momentin C-kohtaan. Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voi olla välttämätöntä rekisteröidyn tai muun henkilön etujen suojaamiseksi. Tämä on tilanne esimerkiksi yritysvierailijan loukkaantuessa, jolloin hänen nimensä, ikänsä ym. tiedot olisi annettava lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Tällaisissa tapauksissa käsittely perustuu GDPR:n 6. artiklan 1. momentin D-kohtaan. Tietojen käsittelytoimenpiteet voivat perustua myös GDPR:n 6. artiklan 1. momentin F-kohtaan. Tähän lakisääteiseen perustaan nojataan henkilötietojen käsittelyssä, jota mikään em. lakiperusteista ei kata, jos käsittely on välttämätöntä yhtiömme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen turvaamiseksi, paitsi jos rekisteröidyn edut, oikeudet tai vapaudet ylittävät rekisterinpitäjän vastaavat.Tällaiset käsittelytoimet ovat erityisen suotavia, sillä ne on mainittu EU:n lainsäädännössä. Sen mukaan voidaan olettaa,  että rekisteröidyllä on oikeutettu etu, mikäli rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas (GDPR: Johdanto, kohta 47).

14. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen lailliset intressit

Kun henkilötietojen käsittely tapahtuu GDPR:n 6. artiklan 1. momentin F-kohdan mukaisesti, intressimme on harjoittaa liiketoimintamme edistäen työntekijöidemme ja sidosryhmiemme hyvinvointia.

15. Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietojen säilyttämisaikojen määrittämiseen käytettävä kriteeri on lakisääteinen. Tämän ajanjakson päätyttyä henkilötiedot poistetaan rutiininomaisesti, niin kauan kuin ne eivät enää ole tarpeen sopimuksen toteutumisen tai täytäntöönpanon kannalta.

Henkilötietojen tarjoaminen lakisääteisenä tai sopimusperusteisena vaatimuksena; Vaatimus on tarpeen sopimuksen tekemisen kannalta; Rekisteröidyn velvollisuus tarjota henkilötietoja; Mahdolliset seuraukset henkilötietojen toimittamisen laiminlyönnistä.

Selvyyden vuoksi: henkilötietojen luovuttaminen on osittain lakisääteistä (esim. veromääräykset) tai sopimusperusteista (esim. sopimuskumppanin tiedot). Joissakin tapauksissa saattaa olla tarpeen tehdä sopimus, jonka mukaan rekisteröity luovuttaa meille henkilötietoja, joita meidän on myöhemmin käsiteltävä. Rekisteröity on esimerkiksi velvollinen antamaan meille henkilötietoja, kun yritys allekirjoittaa sopimuksen hänen kanssaan. Siten henkilötietojen toimittamatta jättäminen johtaisi siihen, että sopimusta ei voitaisi tehdä. Ennen kuin rekisteröity luovuttaa henkilötietojaan, hänen on otava yhteydessä rekisterinpitäjään. Tällä tavoin rekisteröity voi selvittää, onko henkilötietojen luovuttaminen lakisääteinen tai sopimuksellinen edellytys ja ovatko tiedot tarpeen sopimuksen tekemiseksi, sekä onko tietojen luovuttamatta jättämisestä seuraamuksia.

16. Automatisoitu päätöksenteko

Vastuullisena yrityksenä emme hyödynnä automatisoitua päätöksentekoa tai harjoita profilointia.

Tämä tietosuojakäytäntö on luotu tietosuojavaltuutettujen tietosuojakäytäntö-generaattorilla yhteistyössä WBS-LAW -yhtiön medialakimiesten kanssa.